Radnopravne obveze poslodavca

Radnopravne obveze poslodavca s obzirom na broj zaposlenih radnika

Izvori obveza poslodavca

Obveze poslodavca s obzirom na broj zaposlenih proizlaze iz niza propisa te ne postoji određeni propis odnosno vodič koji bi na jednom mjestu naveo sve obveze poslodavca u tom smislu.

Također, u praksi postoji nedostatak takvih stručnih članaka koji bi praktično, jednostavno i svima razumljivo prikazali obveze poslodavca prema broju zaposlenih radnika.

U tom nastojanju, u nastavku ovog članka navode se radnopravne obveze poslodavca s obzirom na broj zaposlenih te se prikazuju obveze poslodavca koji zapošljava 20 i više radnika odnosno 50 i više radnika.

Za uvod je samo bitno napomenuti da radnopravne obveze poslodavca s obzirom na broj zaposlenih, proizlaze iz sljedećih propisa:

Naravno, postoje i dodatne obveze poslodavaca koji zapošljavaju više od 100 radnika, no one se ne prikazuju ovim člankom.

Prikaz obveza poslodavca 

S obzirom na navedene propise iz kojih proizlaze radnopravne obveze poslodavca, u nastavku opisujemo obveze poslodavca s obzirom na pojedini propis te potom dajemo sumarni prikaz obveza poslodavca s obzirom na broj zaposlenih radnika.

Obveze poslodavca iz Zakona o radu

Poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod toga poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom. Posebni pravilnici o radu mogu se donijeti i za pojedina poduzeća i dijelove poduzeća poslodavca, odnosno pojedine skupine radnika (26. Zakona o radu).

Poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, dužan je imenovati osobu koja mora uživati povjerenje radnika i koja je osim njega ovlaštena nadzirati prikupljaju li se, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama osobni podaci u skladu sa zakonom (čl. 29. Zakona o radu).

Poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je imenovati osobu koja je osim njega ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika (čl. 134. Zakona o radu).

Pri odlučivanju o poslovno uvjetovanom otkazu, poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika mora voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika (čl. 115. st. 2. i 3. Zakona o radu).

U vezi s čl. 140. Zakona o radu, radnici zaposleni kod poslodavca koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, osim radnika zaposlenih u tijelima državne uprave, imaju pravo sudjelovati u odlučivanju o pitanjima u vezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, točnije, osnovati radničko vijeće, a poslodavac ima pri osnivanju radničkog vijeća određene obveze propisane Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća.

Obveze iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom 

Poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika, osim stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, integrativnih radionica i zaštitnih radionica, dužni su zaposliti, na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru, u primjerenim radnim uvjetima, određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavljaju (čl. 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom), uz određene izuzetke propisane spomenutim člankom.

Obveze iz Zakona o zaštiti na radu  

Poslodavac koji zapošljava 50 do uključivo 249 radnika, obavljanje poslova iz zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem
zaštite na radu i brojem radnika, obvezan je ugovorom o radu sa stručnjakom zaštite na radu ugovoriti obavljanje takvih poslova (čl. 20. st. 3. Zakona o zaštiti na radu).

Poslodavac koji zapošljava 50 ili više radnika obvezan je osnovati odbor zaštite na radu, kao svoje savjetodavno tijelo za unapređivanje zaštite na radu (čl. 34. Zakona o zaštiti na radu), uz izuzetke navedene st. 2. navedenog članka.

Obveze iz Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

Poslodavac koji zapošljava najmanje pedeset osoba, dužan je uspostaviti unutarnje prijavljivanje nepravilnosti te osim drugih obveza iz spomenutog zakona (čl. 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti):

  • imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na prijedlog najmanje 20 % radnika zaposlenih kod poslodavca,
  • prijedlog povjerljive osobe imenovati zamjenika povjerljive osobe.

Također, poslodavac je dužan općim aktom (pravilnikom i sl.) urediti postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe  (čl. 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti).

Sumarni prikaz radnopravnih obveza poslodavca prema broju zaposlenih radnika:

POSLODAVAC ZAPOŠLJAVA VIŠE OD 20 RADNIKAPOSLODAVAC ZAPOŠLJAVA VIŠE OD 50 RADNIKA
Donijeti i objaviti Pravilnik i o radu.Obavljanje poslova ZNR ugovorom o radu ugovoriti sa stručnjakom ZNR prema Zakonu o zaštiti na radu.
Donijeti Odluku o imenovanju osobe – osobni podaci,Osnovati odbor zaštite na radu prema Zakonu o zaštiti na radu.
Donijeti Odluku u imenovanju osobe – zaštita dostojanstva radnika.Općim aktom urediti postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe, prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.
Kod poslovno uvjetovanog otkaza – voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama održavanja koje terete radnika – čl. 115. st. 2. i 3. Zakona o radu.Donijeti Odluku o imenovanju povjerljive osobe – prijave nepravilnosti, prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.
Pri osnivanju radničkog vijeća od strane radnika (čl. 140 Zakona o radu), pridržavati se obveza propisanih Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća.Donijeti Odluku o imenovanju zamjenika povjerljive osobe – prijave nepravilnosti, prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.
Obveza ispunjavanja kvote o zapošljavanju osoba s invaliditetom prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Unutar predložaka dokumenata aplikacije Self Legal (Odluka o rasporedu radnog vremena, otkazi, Pravilnik o radu i sl.), dodatno se nalaze napomene da je za neke odluke poslodavce nužno sudjelovanje radničkog vijeća (savjetovanje ili prethodna suglasnost).

Zakon o radu propisuje slučajeve odnosno pitanja za koja je poslodavac prije donošenja odluke dužan se savjetovati s radničkim vijećem te su takve odluke donesene bez prethodnog savjetovanja ništetne. Osim toga,  za neke odluke poslodavac je dužan ishoditi prethodnu suglasnost radničkog vijeća.  

Upravo zbog navedenog, prije svakog predloška dokumenta unutar aplikacije Self Legal nalaze se bitne i lako razumljive informacije za izradu dokumenta. 

ovom članku, pobliže su opisano utemeljenje radničkog vijeća, ovlaštenja radničkog vijeća te obveze poslodavca u odnosu na radničko vijeće i članove radničkog vijeća. 

21. listopada 2021. godine.

Inovativna platforma s lako prilagodljivim primjerima ugovora koja vam omogućuje da samostalno izradite svoj ugovor online.

NAPOMENA: Informacije na ovoj web stranici ne smatraju se pravnim, financijskim ili bilo kojim drugim savjetom odnosno pomoći, nego samo sadržavaju određene općenite informacije radi boljeg razumijevanja odnosa i/ili podlogu za procjenu od strane korisnika te nisu prikladne za primjenu na pojedinačni specifični slučaj odnosno određene slučajeve korisnika. Ne odgovaramo za bilo koju štetu, gubitak ili trošak niti bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka (npr. gubitak dobiti, gubitak određenog klijenta ili tržišta, gubitak financijskih ili bilo kakvih drugih podataka, narušavanje reputacije, gubitak poslovne mogućnosti itd.) koji proizlazi iz izrađenih dokumenata, poslovnih odluka, potpisanih ugovora itd. donesenih na temelju informacija, sadržaja, podataka itd., sadržanih u ili ovoj web stranici.

Scroll to top