Otkaz i sporazumni raskid ugovora o radu

Otkaz i sporazumni raskid ugovora o radu – preduvjeti i posljedice

Što je otkaz?

Otkaz je jednostrana izjava volje.

Otkaz može radnik dati poslodavcu, ali i poslodavac radniku.

Radnik može otkazati ugovor o radu:

 • redovito (bilo kada, uz propisani ili ugovoreni otkazni rok koji ne može biti duži od mjesec dana, ne navodeći za to razlog),
 • izvanredno:
  • zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice (15 dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji),
  • kod korištenja rodiljnog, roditeljskog i posvojiteljskog dopusta (15 dana prije dana na koji je radnik dužan vratiti se na rad) odnosno u drugim zakonom specificiranim razlozima.

Otkaz od strane poslodavca radniku može biti:

 • redoviti otkaz,
  • poslovno uvjetovani otkaz, uslijed:
   • gospodarskih razloga, ili
   • tehnoloških razloga, ili
   • organizacijskih razloga.
  • osobno uvjetovani otkaz (ako radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti),
  • otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika (uslijed kršenja obveza iz radnog odnosa), zbog ponovljene povrede za koju je prethodno pisano upozoren od strane poslodavca u kojoj ga poslodavac upozorava na mogućnost otkaza u slučaju nastavka takve povrede, osim ako postoje okolnosti na strani poslodavca da ne da takvo upozorenje, nego odmah uruči otkaz,
 • izvanredni (zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice).

S obzirom na veliki broj vrsta otkaza i njihovu specifičnost odnosno zakonsku uređenost, za potrebe boljeg razumijevanja biti ovog članka, zastat ćemo s daljnjom razradom ovih vrsta otkaza te ćemo se orijentirati na pojašnjenje sporazuma o prestanku radnog odnosa.

Što je sporazum o prestanku radnog odnosa?

Sporazum o prestanku ugovora o radu (radnog odnosa) dvostrani je pravni akt sklopljen u pisanom obliku, koji se temelji na volji ugovornih strana te niti poslodavac niti radnik nisu ovlašteni jednostrano mijenjati takav sporazum, niti ga stavljati izvan snage.

Članak koji detaljnije obrađuje tematiku sporazumnog raskida ugovora o radu, možete pročitati ovdje

Usporedbe načina prestanka radnog odnosa

Tekst koji bi usporedno prikazivao sličnosti odnosno razlike između prestanaka radnih odnosa bio bi preopširan za prijenos informacija, razumijevanje i odlučivanje te se ustvari takva pitanja razrađuju stručnom akademskom pravnom literaturom.

Kako bi olakšali razumijevanje najčešćih načina prestanka radnog odnosa, u nastavku prezentiramo sve značajne elemente (preduvjete i posljedice) za različite načine prestanka radnog odnosa.

Usporedni prikaz preduvjeta kod najčešćih načina prestanka radnog odnosa 

REDOVITI OTKAZ RADNIKAIZVANREDNI OTKAZ RADNIKAPOSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ POSLODAVCA (gospodarski ili tehnološki ili organizacijski razlozi)OSOBNO UVJETOVANI OTKAZ POSLODAVCAREDOVITI OTKAZ POSLODAVCA ZBOG SKRIVLJENOG PONAŠANJA RADNIKAIZVANREDNI OTKAZ ZBOG SKRIVLJENOG PONAŠANJA RADNIKASPORAZUM RADNIKA I POSLODAVCA
OBAVEZNOST PISANOG OBLIKADADADADADADADA
NUŽNO POSTOJANJE RAZLOGA (ako postoje, u zagradi se navode određeni rokovi vezani uz razlog)NEDA – 1) kod otkaza uslijed osobite teške povrede obveze iz radnog odnosa (15 dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se otkaz temelji i neke druge osobito važne činjenice); 2) kod otkaza tijekom trudnoće radnika, dopusta i sl..(15 dana prije dana na koji je radnik dužan vratiti se na rad).DA – radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti.DA – gospodarski razlozi, tehnološki, organizacijski razlozi.DA – ponovljena povreda radnika u odnosu na koju je prethodno pisano upozoren u smislu mogućnosti otkaza, osim ako postoje okolnosti na strani poslodavca da ne da takvo upozorenje.DA – zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice (15 dana od saznanja za činjenicu na kojoj se otkaz temelji).NE
OBAVEZNOST OBRAZLOŽENJANENE (no mora postojati razlog za otkaz).DADADADANE
POSTOJANJE ZAKONSKE ZABRANE U ODNOSU NA VRSTU PRESTANKANENE – ali postoji vezanost spomenutim rokovima).DA – zabrana otkaza za vrijeme trudnoće i korištenja određenih prava (rodiljni, roditeljski, posvojiteljski dopust…).DA – zabrana otkaza za vrijeme trudnoće i korištenja određenih prava (rodiljni, roditeljski, posvojiteljski dopust…).DA – zabrana otkaza za vrijeme trudnoće i korištenja određenih prava (rodiljni, roditeljski, posvojiteljski dopust…).DA – zabrana otkaza za vrijeme trudnoće i korištenja određenih prava (rodiljni, roditeljski, posvojiteljski dopust…).NE
PRETHODNO IZNOŠENJE OBRANE RADNIKANENENENEDA – osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini.DA – osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini.NE
PRETHODNO UPOZORENJENENENENEDANENE
SUGLASNOST RADNIČKOG VIJEĆA / SINDIKALNOG POVJERENIKA (ako postoje)NENENE – osim za otkaze određenim osobama (članovi radničkog vijeća, stariji od 65 godina, invalidi…).NE – osim za otkaze određenim osobama (članovi radničkog vijeća, stariji od 65 godina, invalidi…).NE – osim za otkaze određenim osobama (članovi radničkog vijeća, stariji od 65 godina, invalidi…).NE – osim za otkaze određenim osobama (članovi radničkog vijeća, stariji od 65 godina, invalidi…).NE
SLOBODA U ODREĐIVANJU TOČNOG DATUMA PRESTANKANE – prestaje nakon isteka otkaznog roka, osim ako se poslodavac ne odrekne otkaznog roka, a radnik pristane na takvo odricanje.NE – prestaje odmah, bez otkaznog roka.NE – prestaje nakon isteka otkaznog roka, osim ako se radnik ne odrekne otkaznog roka, a poslodavac pristane na takvo odricanje.NE – prestaje nakon isteka otkaznog roka, osim ako se radnik ne odrekne otkaznog roka, a poslodavac pristane na takvo odricanje.NE – prestaje nakon isteka otkaznog roka, osim ako se radnik ne odrekne otkaznog roka, a poslodavac pristane na takvo odricanje.NE – prestaje odmah, bez otkaznog roka.DA – ugovorne strane samostalno određuju datum prestanka.

Usporedni prikaz posljedica najčešćih načina prestanka radnog odnosa 

REDOVITI OTKAZ RADNIKAIZVANREDNI OTKAZ RADNIKAPOSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ POSLODAVCA (gospodarski ili tehnološki ili organizacijski razlozi)OSOBNO UVJETOVANI OTKAZ POSLODAVCAREDOVITI OTKAZ POSLODAVCA ZBOG SKRIVLJENOG PONAŠANJA RADNIKAIZVANREDNI OTKAZ ZBOG SKRIVLJENOG PONAŠANJA RADNIKASPORAZUM RADNIKA I POSLODAVCA
OTPREMNINA PREMA ZAKONU O RADUNENEDADANENENE
OTKAZNI ROKDA – najduže mjesec dana, no poslodavac ne odrekne otkaznog roka.NEDA – u trajanju prema razdoblju provedenom na radu, no poslodavac ne odrekne otkaznog roka.DA – u trajanju prema razdoblju provedenom na radu, no poslodavac ne odrekne otkaznog roka.DA – u trajanju prema razdoblju provedenom na radu.NENE
ZAKONSKA ZABRANA ZAPOŠLJAVANJA DRUGOG RADNIKA NA ISTIM POSLOVIMA, ŠEST MJESECI OD DANA DOSTAVE ODLUKE O OTKAZUNENEDA – ako nastane potreba zapošljavanja zbog obavljanja istih poslova, poslodavac je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu radniku kojem je otkazao iz poslovno uvjetovanih razloga.NENENENE
ISKLJUČENJE OD PRAVA NA NAKNADU SA HZZDADADADANENENE
ISKLJUČUJUĆI UVJET ZA POTPORENENENE – ipak za neke mjere postoji zabrana takvog otkaza unazad 6 mjeseci.NENENENE – ipak za neke kriterije u okviru određenih mjera (Poticaji za zapošljavanje, opravdano upražnjeno radno mjesto).

6. studenog 2021. godine.

Inovativna platforma s lako prilagodljivim primjerima ugovora koja vam omogućuje da samostalno izradite svoj ugovor online.

NAPOMENA: Informacije na ovoj web stranici ne smatraju se pravnim, financijskim ili bilo kojim drugim savjetom odnosno pomoći, nego samo sadržavaju određene općenite informacije radi boljeg razumijevanja odnosa i/ili podlogu za procjenu od strane korisnika te nisu prikladne za primjenu na pojedinačni specifični slučaj odnosno određene slučajeve korisnika. Ne odgovaramo za bilo koju štetu, gubitak ili trošak niti bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka (npr. gubitak dobiti, gubitak određenog klijenta ili tržišta, gubitak financijskih ili bilo kakvih drugih podataka, narušavanje reputacije, gubitak poslovne mogućnosti itd.) koji proizlazi iz izrađenih dokumenata, poslovnih odluka, potpisanih ugovora itd. donesenih na temelju informacija, sadržaja, podataka itd., sadržanih u ili ovoj web stranici.

Scroll to top